Chokhi Dhani Palace

+91 87695 6 1634

Barmer Road National Highway 15, Suthar Para, Jaisalmer, Jodhpur
+91 87695 61634
http://chokhidhani.com/hotel-resorts/palace-hotel-jaisalmer/
ব্যাঙ্কোয়েট হল